مقالات

هدف این مقاله آشنایی روانشناس و مشاور با مراجعین و برقراری ارتباط عاطفی با آنها و ایجاد یک مشاوره هدفمند میباشد.

نویسندگان: دکتر کریم افشار نیا – دکتر عشرت شلالوند – نوشین روشن روان

logo-pdf زوج درمانی گروهی به شیوه گلاسر


طلاق در لغت به معنای رها شدن میباشد….

نویسنده: متینه سلیمانی – کارشناس ارشد روانشناسی

logo-pdf پیشگیری از طلاق عاطفی