اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

مشاوره تخصصی کودک دراصفهان

نقص_توجه
هرگز به کودک
این برچسب را نزنید
که «تو عمدا توجه نمی کنی»
یا «عمدا حرف های ما را نادیده می گیری.
درجه های از حواس پرتی
مربوط به کارکرد مغز کودکان است.